خرید اسید سولفوریک کشاورزی

یکی از موارد خرید اسید سولفوریک کشاورزی به منظور کاهش آهک موجود در آبها و خاکهای برخی از مناطق است و همچنین برای تولید کودهای شیمیایی و کودهای فسفاته نیز […]